Lees je goed in alvorens je aan een bestelautoverzekering begint

Hedging en putopties zijn geen verzekeringsbegrippen. Zelfs de click bij clickfondsen is geen verzekering, al zorgt de organisator ervoor dat negatieve gevolgen van gelopen financieel risico, tegen vergoeding (premie!), worden opgevangen. Ook ondernemersrisico als zodanig is niet verzekerbaar. Wel zijn veel risico’s die speciaal ondernemers of ondernemingen bedreigen, te verzekeren wordt door de producenten ervan niet tot de verzekeringsbranche gerekend, hoewel daarin kredietverzekering is verwerkt. Historie is hierbij de bepalende factor. Het verzekeren van eigen gebrek van zaken, inclusief slijtage en veroudering is in theorie mogelijk, maar is in de gebruikelijke verzekeringen nooit inbegrepen. Soms kan men, tegen betaling, een verlenging van die garantieperiode kopen. Daar komt – meestal – geen verzekeraar aan te pas. De garantiegevers zijn dan de risicodragers. Of men sluit een heel specifieke verzekering af zoals de bestelautoverzekering. De financiële gevolgen van het risico van niet goedwerkende apparaten wordt veelal mee gecalculeerd bij de berekening van de toegestane tolerantiegraden in vervaardiging en distributieprocessen. Het kan ook gebeuren dat het onmogelijk is, of zinloos om te verzekeren.

Dit betekent dat ook de pensioenfondsen in de beschouwingen worden meegenomen. Sociale verzekeringen vallen buiten de opzet van dit boekje. Zo staan thans onder controle van de IWI (Inspectie Werk en Inkomen).Desondanks worden er af en toe korte excursies op dit terrein gemaakt, vooral als vergelijking zinvol is. In Nederland bestaan sociale verzekeringen op terreinen van ouderdom, huurtoeslag, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Sociale verzekeringen hebben een aantal kenmerken gemeen met particuliere verzekeringen, voortvloeiend uit de verdeelfunctie op basis van dekking van risico’s, maar zij wijken in vele opzichten daarvan wezenlijk af, onder meer: in juridische zin vanwege de publiekrechtelijke basis; door het dwingende karakter, de deelnemingsverplichting; in financiële vorm, door de financieringswijze; in de principes die ten grondslag liggen aan de premieberekening, waarin een nagestreefd effect van inkomensherverdeling (zie hoofdstuk 5); bij vele sociale verzekeringen, in de voorwaardelijkheid van aanspraken, die niet alleen afhangen van het zich voordoen of voorgedaan hebben van een gebeurtenis, maar ook van de financiële situatie van de betrokkene. Privatisering van delen van sociale verzekeringen betekent niet het ongewijzigd overdragen van de uitvoering van gedeelten van de socialenverzekeringswetgeving aan privaatrechtelijke verzekeraars, maar het losmaken van delen van de sociale verzekering en die omzetten in particuliere verzekeringen.

Daarbij kan meestal de verzekeringsdekking wel dezelfde zijn, maar er is keuze voor de verzekerde en je btw: of er verzekerd wordt, in hoeverre en bij wie. De hoogte van de te betalen premie wordt volgens andere beginselen bepaald: niet naar draagkracht, maar naar vermoede grootte van het risico. Verzekeren is voor de consument, particulier of bedrijf, het zich geheel of gedeeltelijk beschermen tegen de nadelige financiële gevolgen van mogelijke gebeurtenissen (risico’s). Die gebeurtenissen kunnen zowel rampen zijn, die volstrekt onverwachts van buiten komen (zoals brand, ongeval, ziekte, plotseling overlijden), ongewenste en onbedoelde gevolgen van eigen handelen (aansprakelijkheid), als het al of niet langdurig naar beneden wijzigen van de inkomensverwerkingscapaciteit (pensioen, arbeidsongeschiktheid). Om de financiële gevolgen van een (meestal) kleine kans op grote narigheid op te vangen, wordt er regelmatig geld (premie) betaalt aan de organisator, de verzekeraar.

One thought on “Lees je goed in alvorens je aan een bestelautoverzekering begint”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *