Is uw afvoer verstopt?

De voor de riolering belangrijke gedeelten zijn onder andere de afvoer. Voor een goede doorstroming is het belangrijk tegen te gaan dat de afvoer verstopt. Deze normalisatietekens zijn bedoeld te worden gebezigd voor tekenwerk op schaal 1 : 100, dus zoals op een bestektekening gebruikelijk is. Het kruisje in dit laatste is de tapkraan. B geeft een drietal, naast elkaar opgestelde, urinoirs aan, C een privaat, D een aanrecht met gootsteen en tapkraan en E een vaste wastafel met tap kranen voor koud en warm water. Alle toestellen moeten steeds zoveel mogelijk op hun werkelijke afmetingen worden getekend. Zo is F een gietijzeren buisleiding met ontstoppingsstuk en standleiding, G een gresbuisleiding met verloopstuk, J een putje zonder stankscherm en K een putje met stankscherm in een rioolleiding. laat zien, hoe putten in het algemeen worden aangegeven. Ook deze worden zoveel mogelijk op juiste grootte getekend. Op blad N 588 zijn verschillende onderdelen van pijpleidingen gegeven, welke voor de riolering over het geheel van minder belang zijn.

Alleen M, het algemene teken voor pijp en N, het teken voor een mof, nemen we over, aangezien deze beide tekens vaak voorkomen. Gietijzeren leidingen worden getekend volgens N 207. Door middel van pijlen, onder 45° gericht, wordt bij staande leidingen aangegeven, hoe de stroomrichting is. Hierbij kunnen zich vier gevallen voordoen. Bij is hiervan ook nader de verklaring gegeven. De .pijlen moeten altijd in de daar ‘aangegeven richting worden getekend, dus van links onder naar rechts boven. Wij hebben volgens voldaan, wat het tekenen betreft, aan de Normalisatievoorschriften, doch voor praktisch gebruik bevredigt dit niet in allen dele. Aan de hand van de tekening is nu bv./wel het totaal aantal meters buis uit te trekken, doch het is minder eenvoudig de toe te passen hulpstukken na te gaan. We zetten daarom een rioleringsplan op schaal 1 : 100 liever op, zoals dit in is aangegeven. Deze tekening geeft de verschillende plattegronden van een dokterswoning. Veel toelichting hierop is onnodig, daar alles op de tekening is vermeld. De riolering is, wat betreft de afvoerleidingen, binnenshuis uitgevoerd in getrokken, gegalvaniseerd”!stalen en geasfalteerde gietijzeren buis en buitenshuis in gresbuis met zoveel mogelijk toepassing van stromende hulpstukken. Slechts bij de .keuken zijn putjes met scherm geplaatst, evenals in de garage. Nabij de heklijn is een controleputje aangebracht. De riolering heeft een directe aansluiting op het gemeenteriool. Voor de hoeken I en II zijn variant oplossingen gegeven, welke de haakse hoeken vervangen door schuine; beide zijn goed. In het. hier getekende plan zijn alle buizen met de daarbij behorende hulpstukken zonder meer eenvoudig van de tekening af te lezen. Ook is het niet in strijd met de Normalisatievoorschriften, daar hier het algemeen teken voor buis en mof van N 588 is gebezigd. De hier gevolgde tekenwijze komt meer overeen met die van N 207, hoewel daar speciaal gietijzeren buis is bedoeld. Bij alle leidingen wordt de w ij d t e aangegeven; voor gres en beton in centimeters, voor ijzer, staal en koper in millimeters.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *